Opłata recyklingowa oraz wymagania prawne dla producentów opakowań na Litwie 2021

Opłata recyklingowa oraz wymagania prawne dla producentów opakowań na Litwie 2021

Działalność gospodarcza / 13 lipca 2021

Opłata recyklingowa na Litwie dla producentów i dystrybutorów opakowań

Produkcja opakowań na Litwie. Jak zacząć?

   Dla osób szukających informacji nt. opłaty recyklingowej na Litwie przygotowaliśmy niniejszy artykuł.
Firma zamierzająca rozpocząć działalność produkcyjną lub dystrybucyjną na rynku opakowań powinna najpierw zadać sobie pytanie o przeznaczenie opakowań?
Istnieje pewna wydzielona grupa opakowań - wyroby i materiały przeznaczone do kontaktu z żywnością obwarowana licznymi regulacjami prawnymi. Dotyczy to surowców i wyroby, które po wyprodukowaniu;

  • przeznaczone są do kontaktu z żywnością, lub
  • są już w kontakcie z żywnością i są przeznaczone do tego celu, lub
  • można w sposób uzasadniony oczekiwać, że wejdą w kontakt z żywnością lub nastąpi migracja ich składników do żywności w normalnych lub przewidywalnych warunkach stosowania i objętych rozporządzeniem (WE) nr 1935/2004.

Należą do nich urządzenia do produkcji żywności (zbiorniki, kontenery, rurociągi, przenośniki taśmowe, ekspresy do kawy, automaty do napojów bezalkoholowych itp.), sztućce, naczynia i przybory kuchenne, opakowania (butelki, woreczki, kartony, pudełka, słoiki, folie itp.
Surowce i produkty muszą być wytwarzane zgodnie z dobrą praktyką produkcyjną, tak aby w przypadku stosowania ich w normalnych i przewidywalnych warunkach nie uwalniały do środków spożywczych takich ilości składników, które mogłyby:

  • zagrażać zdrowiu ludzkiemu; lub
  • w sposób niedopuszczalny zmienić skład żywności; lub
  • pogorszenie właściwości organoleptycznych (sensorycznych) żywności.

Na Litwie producenci i/lub dostawcy wyrobów i materiałów do kontaktu z żywnością, którzy złożyli powiadomienia zgodnie z procedurą określoną przez Dyrektora Państwowego Biura ds. Żywności i Weterynarii (SFVO) mogą zajmować się (tj. produkować i wprowadzać do obrotu) wyrobami i materiałami do kontaktu z żywnością. Podmioty, które nie dostarczą określonych informacji, nie są uprawnione do prowadzenia działalności związanej z wyrobami i materiałami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością.

Zródło:
Zarządzenie nr B1-647 Dyrektora Państwowej Służby Żywności i Weterynarii z dnia 29 czerwca 2015 roku "O zatwierdzeniu opisu procedury powiadamiania producentów i/lub dostawców wyrobów i materiałów do kontaktu z żywnością produkujących i/lub dostarczających wyroby i materiały do kontaktu z żywnością w Republice Litewskiej"

Producenci i/lub dostawcy wyrobów i materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością przed wprowadzeniem do obrotu wyrobów i materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością składają w departamencie VMVT, na którego terytorium planują prowadzić działalność, stosowne powiadomienie.

Nieuprawnieni są producenci lub dystrybutorzy z produktem nie spełniającym Litewskiej Normy Higienicznej HN 16:2011, która określa specjalne wymagania bezpieczeństwa zdrowotnego dla materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością", zatwierdzona rozporządzeniem Ministra Zdrowia nr V-417 z dnia 2 maja 2011 r.

Uruchomienie przedsięwzięcia związanego z hurtową sprzedażą opakowań musi zakładać szereg zmian, które będą wprowadzone do porządku prawnego na Litwie w najbliższym czasie.
Należy przypomnieć, że Litwa wprowadziła podatek od zanieczyszczenia środowiska płacony przez producentów i importerów, który zależy od opakowania wprowadzanego do obrotu. Obecne taryfy będą z pewnością aktualizowane. Wybiegając w przyszłość należy spodziewać się wzrostu taryfy na opakowania ze zróżnicowaniem stawek za opakowania podlegające opodatkowaniu. Na przykład za nadające się do recyklingu opakowania jednorazowe z tworzyw sztucznych trzeba będzie zapłacić 618 euro za tonę, w porównaniu z 875 euro za opakowania jednorazowe nienadające się do recyklingu.
Wspomnieć też należy, że według oficjalnych statystyk wykorzystanych do obliczenia składki, Litwa jest wiodącym krajem UE pod względem ilości tworzyw sztucznych poddawanych recyklingowi.
Unijna średnia (2018 r.) to 41.5%, litewska średnia to prawie 70%! Gdzie system kaucji obejmuje tylko 15% wszystkich opakowań PET.
Ponadto, od 2023 roku w UE będzie obowiązywała znacznie bardziej przejrzysta i jednolita metodologia liczenia tworzyw sztucznych, co może zmienić wskaźniki recyklingu tworzyw sztucznych na Litwie.

Potrzebna pomoc w rozeznaniu rynku? Skontaktuj się z nami przez zakładkę "kontakt".