Zezwolenia na pobyt dla obcokrajowców w Rumunii

Zezwolenia na pobyt dla obcokrajowców w Rumunii

Koncesje i zezwolenia / 13 kwietnia 2021

Zezwolenie na pobyt czasowy lub stały - jakie dokumenty?

W poniższym artykule zamieszczono informacje nt. wybranych zagadnień prawa imigracyjnego (wizowego) w Rumunii odnoszącego się do obywateli tzw. krajów trzecich.

 

Wydawanie wizy długoterminowej. 

Wiza rumuńska może zostać przyznana cudzoziemcom na ich wniosek, na warunkach określonych w obowiązujących przepisach. Wniosek wizowy składa się w misjach dyplomatycznych lub urzędach konsularnych Rumunii za granicą, podlegających jurysdykcji państwa, w którym wnioskodawca ma miejsce zamieszkania lub pobytu, a w szczególnych pilnych przypadkach w misjach dyplomatycznych lub urzędach konsularnych Rumunii w państwie, na którego terytorium wnioskodawca legalnie przebywa.

Rodzaje wiz wydawanych w przez rumuńskie władze:

Wiza długoterminowa do pracy/działalności zawodowej/do delegowania jest wydawana na podstawie zezwolenia na zatrudnienie uzyskanego przez pracodawcę rumuńskiego dla danego obywatela zagranicznego.

Wiza długoterminowa dla działalności zawodowej jest przyznawana obcokrajowcom, którzy zamierzają wykonywać w Rumunii wolne zawody regulowane specjalnymi ustawami.

Długoterminowa wiza pracownicza jest przyznawana cudzoziemcom w celu podjęcia pracy w Rumunii. Wiza przyznawana w tym celu będzie również wydawana sportowcom, którzy mają grać dla klubów lub drużyn w Rumunii, na podstawie indywidualnej umowy o pracę, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie.

Wiza długoterminowa w celu oddelegowania.

Wiza długoterminowa w celu oddelegowania jest przyznawana wykwalifikowanym cudzoziemcom, zatrudnionym przez osobę prawną z siedzibą za granicą, którzy zamierzają wykonywać działalność zawodową na terytorium Rumunii, zgodnie z prawem.

 

 Prawo pobytu czasowego.

Prawo pobytu czasowego, odpowiednio przedłużenie prawa pobytu czasowego, jest przyznawane cudzoziemcowi w celu wykonywania pracy lub działalności zawodowej, na czas określony, z obowiązkiem spełnienia pewnych warunków wyraźnie przewidzianych w ustawie.

Prawo pobytu czasowego w celu wykonywania pracy przedłuża się, jeżeli cudzoziemiec przedstawi indywidualną umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, wpisaną do ogólnego rejestru pracowników, z której wynika, że wynagrodzenie jest co najmniej na poziomie minimalnego wynagrodzenia brutto. W przypadku pracowników wysoko wykwalifikowanych wynagrodzenie musi być co najmniej dwukrotnie wyższe od średniego wynagrodzenia brutto.

Prawo do czasowego pobytu w celu podjęcia pracy jest przedłużane na okres równy okresowi obowiązywania umowy o pracę, ale nie dłużej niż na rok.

Prawo do czasowego pobytu w celu wykonywania pracy jest przedłużone dla wysoko wykwalifikowanych pracowników zagranicznych na okres równy okresowi ważności umowy o pracę plus 3 miesiące, ale nie więcej niż 2 lata.

Cudzoziemcy, pracownicy sezonowi, mają prawo do czasowego pobytu w celu wykonywania pracy przedłużonego na okres równy okresowi ważności umowy o pracę plus 5 dni, nie przekraczając całkowitego okresu pobytu na terytorium Rumunii w charakterze pracownika sezonowego wynoszącego 180 dni w dowolnym okresie 365 dni poprzedzających każdy dzień pobytu cudzoziemca na terytorium Rumunii w charakterze pracownika sezonowego.

Późniejsze przedłużenie prawa do pobytu czasowego w celu wykonywania pracy jest przyznawane bez spełnienia warunków dotyczących zarobków, o których mowa powyżej, na cały okres, w którym cudzoziemiec korzysta z zasiłku dla bezrobotnych zgodnie z przepisami ustawy nr 76/2002 o systemie ubezpieczeń na wypadek bezrobocia i stymulowaniu zatrudnienia, z późniejszymi zmianami i uzupełnieniami.

Jeżeli stosunek pracy cudzoziemca zakończy się przed upływem okresu, na jaki zostało wydane jednolite zezwolenie lub niebieska karta UE, dokument zachowuje ważność do upływu okresu, na jaki został wydany, jednak nie dłużej niż przez okres, w którym cudzoziemiec pobiera zasiłek dla bezrobotnych na podstawie przepisów ustawy nr 76/2002 z późniejszymi zmianami i uzupełnieniami, lub nie dłużej niż przez 90 dni od dnia zarejestrowania zakończenia stosunku pracy, jeżeli cudzoziemiec nie pobiera zasiłku dla bezrobotnych.

 

Wydawanie zezwoleń na pobyt.

Cudzoziemiec, któremu przyznano lub, w stosownych przypadkach, przedłużono prawo pobytu w Rumunii, otrzymuje od Generalnego Inspektoratu Imigracji dokument pobytowy, zgodnie z poniższymi zasadami:

- zezwolenie na pobyt,

- dokument tożsamości poświadczający prawo do pobytu i pracy na terytorium Rumunii,

- Niebieska Karta UE jest wydawana cudzoziemcowi, który uzyskał prawo do czasowego pobytu w celu wykonywania pracy jako pracownik wysoko wykwalifikowany lub, w stosownych przypadkach, uzyskał to prawo bez konieczności uzyskania wizy,

- zezwolenie na pobyt w celu delegowania - dokument tożsamości potwierdzający prawo do pobytu i pracy na podstawie delegowania na terytorium Rumunii,

- Zezwolenie ICT - zezwolenie dla osoby przenoszonej w ramach tego samego przedsiębiorstwa - dokument tożsamości potwierdzający prawo do pobytu i pracy jako pracownik ICT na terytorium Rumunii,

- Mobilne zezwolenie ICT

- zezwolenie dla osoby przeniesionej w ramach tego samego przedsiębiorstwa - dokument tożsamości poświadczający prawo do pobytu i pracy jako pracownik ICT w ramach mobilności długoterminowej na terytorium Rumunii.

Posiadacz dokumentu pobytowego jest zobowiązany mieć go zawsze przy sobie, nie odstępować od niego i okazywać go właściwym organom na każde żądanie.

 

POTRZEBUJESZ SZCZZEGÓŁOWYCH INFORMACJI LUB POMOCY PRAWNEJ?

Skontaktuj się z naszym biurem za pośrednictwem zakładki - KONTAKT.