Wiza Schengen

Czym jest wiza Schengen i jak ją uzyskać?

 

Wiza Schengen uprawnia cudzoziemca do pobytu na terytorium państwa docelowego, oraz poruszania się po całym obszarze wchodzącym w skład Strefy Schengen, jeżeli jest jednolita. Wniosek o jej wydanie powinien być skierowany do konsula tego państwa, które jest celem pobytu cudzoziemca. Wniosek jest rozpatrywany i decyzja w jego sprawie jest podejmowana przez konsulat właściwego państwa członkowskiego, w którego obszarze właściwości legalnie mieszka osoba ubiegająca się o wizę. Warto pamiętać, że do strefy Schengen nie należą państwa takie jak Wielka Brytania i Irlandia.

Posiadanie Wizy Schengen pozwala na swobodne, krótkoterminowe przemieszczanie w obrębie strefy Schengen. W Polsce istnieją jednak dwa typy wiz: wiza typu C, która uprawnia do przemieszczania się po krajach strefy schengen do max. 90 dni i może być ograniczona do jednego kraju oraz Typ D (krajowy), który upoważnia do przebywania na terytorium polskim ponad 90 dni (min. 91) jak i również do podróżowania po krajach strefy Schengen.

Podsumowując, wiza Schengen jest z założenia wizą „krótkoterminową”, natomiast gdy planowany pobyt cudzoziemca na terenie Polski ma przekraczać 90 dni, powinien zwrócić się o wydanie wizy krajowej.
Osoba ubiegająca się o wizę Schengen płaci opłatę wizową w wysokości 60 EUR. W przypadku dzieci w wieku od lat 6 do poniżej lat 12 opłata wizowa wynosi 35 EUR.

 

Przez jaki organ wizy Schengen są wydawane?

Polskie wizy Schengen są wydawane w polskich ambasadach i konsulatach.
Na dzień dzisiejszy 25 państw partycypuje w umowie z Schengen. Rodzaj wiz zależy od celu podróży:
Możemy wyróżnić następujące rodzaje wiz w Polsce (patrz również strona MSZ.gov.pl):

 

Niektóre rodzaje wiz

  • Wiza studencka – jest wydawana studentom zamierzających kontynuować edukację w jednym z Państw strefy Schengen.
  • Wiza turystyczna - Upoważnia do krótkoterminowego pobytu na terenie kraju w celach turystycznych
  • Wiza biznesowa - Wiza biznesowa jest wizą, krótkoterminową, jednolitą Schengen z okresem ważności maksymalnie 90 dni. Wydawana jest wyłącznie w celu realizacji wizyt o charakterze gospodarczym, na zaproszenie podmiotu mającego siedzibę w Polsce.
  • Wiza tranzytowa - typ wizy umożliwiający jednorazowy, nieprzekraczający 5 dniu, bezwizowy tranzyt przez terytorium innych krajów Schengen w celu dotarcia do państwa, które wydało wizę D. Oznacza to, że posiadacze polskich ważnych wiz D (wydanych zarówno przez 21 grudnia 2007 roku jak i po tej dacie) mogą jednorazowo, przez okres nieprzekraczający 5 dni, przejechać tranzytem przez terytorium innych państwa Schengen w celu dotarcia na terytorium Polski, o ile nie figurują w narodowym wykazie danych do celów odmowy wjazdu państwa Schengen, przez którego terytorium chcą przejechać. Należy pamiętać, że wniosek o wizę tranzytową musi być złożony osobiście, koszt to 60 Euro, a wizę, podobnie jak w innych przypadkach wydaje właściwy konsul

Inne możliwości na uzyskanie prawa pobytu/ uzyskania obywatelstwa.

Zezwolenie na pobyt czasowy - Zezwolenie to jest wydawane w przypadku zamiaru przebywania na terytorium Polski dłużej, niż 3 miesiące, lecz krócej niż 3 lata. Natomiast sama procedura legalizacji pobytu odbywa się w urzędzie wojewódzkim miejsca zamieszkania, wydział ds. Cudzoziemców. Aby otrzymać zezwolenie, należy podać udokumentowane powody, dla których chce się przebywać w Polsce, do których zaliczane są m.in:

  1. Praca na terenie Polski
  2. Prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce
  3. Prowadzenie badań naukowych w Polsce

 


Obywatelstwo za inwestycje:

Coraz więcej krajów na całym świecie kusi zagranicznych inwestorów obywatelstwem w zamian za zainwestowanie pieniędzy w gospodarkę ich krajów. Państwa sprzedają swoje obywatelstwo w celu załatania dziur w budżecie. Na ogół tego typu praktyki były charakterystyczny dla małych krajów na tropikalnych wyspach, jednak w ostatnich latach ta tendecja uległa zmianie i obecnie do procederu dołączyła część państw europejskich.

Tak robi na przykład Malta. Na tej wyspie władze pozwalają bogatym obcokrajowcom na otrzymanie stosownych dokumentów pod warunkiem zainwestowania w kraju kwoty 1 miliona funtów i pobyt w nim przynajmniej przez rok.

Podobny proceder występuje także na Cyprze. Indywidualny inwestor musi mieć minimum 5 milionów euro, by móc uzyskać obywatelstwo kraju. Jeśli jednak należy do większej grupy inwestycyjnej, to wystarczy mu około 1,8 miliona funtów.Cypryjski rząd zachęca inwestorów również krótkim okresem oczekiwania na obywatelstwo. Zajmuje to tam nie dłużej niż 90 dni.

Dzięki inwestycjom w wysokości co najmniej 188 tysięcy funtów po 6 latach pobytu nad Tamizą można otrzymać też obywatelstwo Wielkiej Brytanii.

Jeśli chodzi o pozostałe kraje, to najłatwiej zostać obywatelem Bułgarii. Jedyne warunki to legalne przebywanie w kraju przez co najmniej rok i zainwestowanie 500 tys.euro, przy jednoczesnym utworzeniu co najmniej 10 miejsc pracy. Z kolei Francja żąda 5 lat pobytu i 10 mln euro. Irlandia skłonna jest przyznać obywatelstwo za pół miliona euro, a Grecja i Węgry za ćwierć miliona euro.

Należy pamiętać, że programy "obywatelstwo za inwestycje" przeznaczone są dla ludzi bogatych. Ci, którzy decydują się na taki krok muszą bowiem wyłożyć co najmniej kilkaset tysięcy euro. Korzyści z takiej inwestycji wynika całkiem sporo: od przywilejów wizowych po ulgi podatkowe.

Na koniec warto dodać, że w Polsce prawo nie przewiduje możliwości nadania obywatelstwa (lub prawa pobytu) w zamian za inwestycje.

Jeśli są państwo zainteresowani, którymś z wyżej wymienionych rodzajów wiz, prosimy o kontakt przez telefon, lub email. Każdemu udzielamy bezpłatnych, 40 minutowych konsultacji, podczas których odpowiemy na wszystkie pytania i rozwiejemy wszelkie wątpliwości. Z nami nie masz się czym martwić! Więcej informacji na naszej stronie Money Matters