Obowiązek rejestracji informacji o koncie podatnika na Słowacji.

Obowiązek rejestracji informacji o koncie podatnika na Słowacji.

Podatki / 16 listopada 2021

Obowiązek rejestracji informacji o koncie czynnego podatnika na Słowacji.

Na Słowacji powstaje centralny rejestr informacji o rachunkach bankowych podatników.

Nowy obowiązek sprawozdawczy nakłada na słowackich podatników VAT obowiązkowe zgłoszenie do organów Administracji Skarbowej informacji o posiadanych kontach, na których mają miejsce przepływy podatku VAT. Zgłoszenia należy dopełnić między 15.11.2021 r. i 30.11.2021 r. Zgłoszeniu podlegają wszystkie własne lub obce rachunki bankowe prowadzone w bankach na Słowacji, lub za granicą, z których podatnik korzysta w celu otrzymywania i dokonywania płatności za świadczenia podlegające słowackiej ustawie o VAT.

UWAGA: Właściciel rachunku, z którego korzystasz, od 1 stycznia 2022 r. stanie się gwarantem zabezpieczenia wpłata na rzecz podatku VAT. Organy podatkowe będą dokonywać zwrotu podatku VAT wyłącznie na zgłoszone w ten sposób konta. Podanie niepełnych lub nieprawdziwych informacji będzie karane przez organy podatkowe grzywną w wysokości do 10.000 EUR.

W przyszłym roku organy podatkowe opublikują dane rachunków na swojej stronie internetowej. Przy dokonywaniu płatności na rzecz słowackiego kontrahenta ze statusem czynnego podatnika VAT należy sprawdzić, czy numer rachunku bankowego jest ujęty w centralnym rejestrze podatników. Zalecamy archiwizowanie dowodu, że dokonaliście Państwo takiej weryfikacji przy dokonywania płatności. W przypadku zlecenia przelewu na konto inne niż podane w wykazie staniecie się Państwo się gwarantem zapłaty podatku VAT nierozliczonego przez dostawcę na rzecz państwa. Od 15 listopada 2021 r. konieczne jest również powiadomienie organów podatkowych o rezygnacji z korzystania ze zgłoszonego konta i wszelkie aktualizacje rachunków podstawowych do rozliczeń VAT.