Zasady fakturowania w Bułgarii

Zasady fakturowania w Bułgarii

Działalność gospodarcza / 26 czerwca 2017

Zasady fakturowania w Bułgarii

Biorąc pod uwagę, że coraz więcej firm przenosi swoją działalność do Bułgarii, warto dowiedzieć się czegoś na temat dokumentów niezbędnych tam do przeprowadzenia transakcji. Jednym z nich jest oczywiście faktura, standardowy dokument sprzedaży potwierdzający daną zaistniałą transakcję, którego wystawienie jest obowiązkowe dla jej obydwu stron.

Podstawowe wymagania odnośnie tego, co musi zawierać bułgarska faktura prezentują się następująco:

 • Data wydania
 • Unikalny, kolejny numer faktury
 • Numer VAT dostawcy
 • Numer identyfikacyjny VAT klienta w Bułgarii lub numer BULSTAT
 • Pełny adres dostawcy i klienta
 • Pełny opis dostarczonych towarów lub usług
 • Szczegóły dotyczące ilości towarów (jeśli dotyczy)
 • Ceny jednostkowe, jeśli ma to zastosowanie
 • Data dostawy, jeśli różni się od daty faktury
 • Stawka netto
 • Stosowana stawka VAT i kwota podatku VAT rozłożona według stawek
 • Uzasadnienie zastosowania zwolnienia, odwrotnego obciążenia lub zerowej stawki
 • Wskazanie stosowanego systemu marży i dlaczego ten system ma zastosowanie
 • Całkowita kwota faktury brutto

 

Warto też wiedziec, że faktury mają numerację 10 cyfrową oraz mają ciągłość niezależnie od tego w którym roku są wystawione. Ponadto w przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów- należy do faktury dołączyć potwierdzenie dostawy towaru zawierające dane firmy odbiorcy i firmy transportowej

Przejdźmy teraz do ogólnych zasad fakturowania w Bułgarii. Generalnie każdy dostawca (podatnik, zarejestrowany pod kątem podatku VAT) musi wystawić fakturę za każdą dokonaną dostawę. Pieczątka i podpis nie są obowiązkowe, pod warunkiem że faktura jest poprawnie skonstruowana. Ponadto wystawienie faktury jest nieobowiązkowe w przypadku, gdy odbiorcą jest osoba niebędąca podatnikiem lub w przypadku bezpłatnych dostaw.

Faktury można wystawiać również w formie elektronicznej, pod warunkiem, że spełnione zostaną wszystkie wymagania. Zgodnie z obecnymi przepisami, faktura elektroniczna jest akceptowana przez organy ds. Dochodów jako ważny dokument podatkowy, w przypadku gdy autentyczność pochodzenia i integralność jej zawartości jest zagwarantowana przez powszechny podpis elektroniczny. Taki podpis elektroniczny można uzyskać od licencjonowanego dostawcy) Ponadto odbiorca musi potwierdzić otrzymanie każdej faktury elektronicznej, którą otrzymał.  W praktyce fakturowanie fakturą elektroniczną nadal nie jest często stosowane w Bułgarii ze względu na brak wystarczającej przejrzystości, a zwłaszcza w przypadku, gdy klienci są głównie osobami fizycznymi, otrzymanie potwierdzenia od każdego z nich okazuje się niemal niemożliwe.  Ponadto bułgarskie prawo zezwala na elektroniczną archiwizację faktur również poza terytorium Bułgarii – w innym państwie członkowskim UE. Oznacza, to iż możemy faktury trzymać w dowolnym miejscu, a w razie potrzeby, pokazać odpowiednim organom ich skany.

Faktury VAT muszą być wystawione w ciągu pięciu dni od daty wystąpienia zdarzenia podatkowego lub daty otrzymania zaliczki. W przypadku wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów (w tym przypadków, w których dokonano wpłaty zaliczkowej) fakturę VAT należy wystawić do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym miało miejsce zdarzenie podatkowe. Kwoty wskazane na fakturach mogą być w dowolnej walucie, pod warunkiem że podstawa opodatkowania i kwota VAT są wskazane w bułgarskiej leva (BGN). Faktury mogą być wydawane w obcym języku,  ale w tym przypadku muszą zostać stworzone kopie w języku bułgarskim.