Zamknięcie czeskiej spółki s.r.o.

Zamknięcie czeskiej spółki s.r.o.

Działalność gospodarcza / 26 marca 2021

Jak zamknąć spółkę s.r.o. w Czechach?

Likwidacja spółki s.r.o. na podstawie art. § 187 ze zmianami, nowego kodeksu cywilnego (Dziennik Ustaw Republiki Czeskiej, ustawa nr 89/2012 Dz. U.).

W życiu przedsiębiorcy może pojawić moment podjęcia decyzji o zakończeniu działalności.

Poniższy artykuł wyjaśnia proces zamknięcia (likwidacji) czeskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Celem likwidacji jest uporządkowanie majątku rozwiązanej spółki oraz uregulowanie zobowiązań wobec wierzycieli. Likwidacja dobrowolna spółki nie ma miejsca, jeżeli majątek spółki jest przekazywany innemu właścicielowi.
W przypadku podjęcia przez wspólników decyzji o zakończeniu działalności spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, wszczyna się proces dobrowolnej likwidacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Taka likwidacja wymaga jednak spełnienia szeregu obowiązków i musi przebiegać zgodnie z ustalonym tokiem postępowania. W kolejnych wierszach omawiamy ogólny przebieg dobrowolnej likwidacji spółki s.r.o. z podziałem na poszczególne etapy, co może być swego rodzaju przewodnikiem dla wspólników.


Działania do przeprowadzenia:


1) Podjęcie uchwały o rozwiązaniu
2. Wybór likwidatora
3. Zatwierdzenie protokołu rozwiązania
4. Sporządzanie sprawozdań finansowych i zamknięcie ksiąg rachunkowych
5. Sporządzenie bilansu otwarcia i inwentaryzacji aktywów
6. Wpisanie likwidacji do rejestru handlowego
7. Zawiadomienie znanych wierzycieli o postawieniu w stan likwidacji i publikacja ogłoszenia w dzienniku urzędowym
8. Złożenie zeznania podatkowego
9. Wniosek o ogłoszenie upadłości
W szczegółach poszczególne etapy wyglądają następująco:

 

1. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu.


Podstawowym obowiązkiem jest podjęcie decyzji należącej do kompetencji organu Walnego Zgromadzenia Wspólników tylko wtedy, gdy przewiduje to statut spółki. Wymagana jest większość 2/3 głosów wszystkich udziałowców, która musi mieć formę aktu notarialnego. Jeżeli decyzja ta nie zostanie skierowany pod obrady Walnego Zgromadzenia Wspólników wszyscy wspólnicy podejmują ją w drodze umowy, która musi mieć formę aktu notarialnego.

 

2. Wybór likwidatora.


Jeżeli decyzja o powołaniu likwidatora podejmowana jest przez Walne Zgromadzenie Wspólników, do jej przyjęcia wystarczy zgoda zwykłej większości obecnych uprawnionych. Jeżeli likwidator nie zostałby powołany, swoje uprawnienia wykonywaliby wszyscy członkowie organu statutowego, tj. wszyscy Członkowie Zarządu.


3. Przekazanie protokołu WZU.


Z dniem rozwiązania spółki s.r.o. - Spoločnosť s ručením obmedzeným, organ statutowy przekaże likwidatorowi wszystkie składniki majątku, prawa, obowiązki i zobowiązania na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, którego treść będzie następująca:

• agenda personalna
• nadzwyczajne sprawozdania finansowe na dzień poprzedzający dzień postawienia w stan likwidacji
• zapasy
• inwentaryzacja aktywów
• zawarte umowy handlowe
• wykaz działań, wykonywanie orzeczeń, spory rozstrzygane w trybie pozasądowym i zgromadzone archiwum

 

4. Sporządzanie sprawozdań finansowych i zamykanie ksiąg rachunkowych.


Obie czynności muszą być dokonane przez członka zarządu w dniu poprzedzającym dzień postawienia spółki s.r.o. w procesie likwidacji. Właściwą datą jest pierwszy dzień roku budżetowego, tj. 1 stycznia. Jeżeli likwidacja spółki następuje w innym terminie, organ statutowy musi sporządzić nadzwyczajne sprawozdanie finansowe

 

5. Sporządzenie bilansu otwarcia i inwentaryzacji aktywów.


Jest to obowiązek likwidatora, który następnie wyda każdemu, kto o to wystąpi, nakaz zapłaty kosztów.

 

6. Wpisanie zgłoszenia likwidacji do rejestru handlowego.


Likwidator musi to uczynić bez zbędnej zwłoki po rozwiązaniu spółki, wraz z rejestracją osoby likwidatora. Przez cały okres likwidacji spółka będzie używać nazwy firmy z dodatkiem "w likwidacji".

 

7. Zawiadomienie znanych spółce s.r.o. wierzycieli o postawieniu spółki w stan likwidacji oraz publikacja zawiadomienia w dzienniku urzędowym.


Likwidator musi to uczynić co najmniej dwa razy z rzędu, w odstępie dwóch tygodni, z wezwaniem wierzycieli do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie nie krótszym niż 3 miesiące od drugiego ogłoszenia.

 

8. Złożenie zeznania podatkowego.


Na podstawie ksiąg rachunkowych likwidator jest zobowiązany do złożenia deklaracji podatkowej podatku dochodowego od osób prawnych w terminie 30 dni od dnia postawienia spółki s.r.o. w stan likwidacji.

 

9. Wniosek o ogłoszenie upadłości.


Jeżeli likwidator w toku likwidacji dowiedział się o niewypłacalności spółki, składa wniosek o ogłoszenie upadłości, w przeciwnym razie ustala swoją odpowiedzialność za szkodę lub inny uszczerbek, który wyrządziłby wierzycielowi przez zaniechanie działania.

 

Długość procesu.

 

Powyższy proces z reguły trwa cztery miesiące kalendarzowe.

 

Zainteresował Państwa powyższy artykuł?

Zachęcamy do kontaktu po szczegółowe informacje.