Gdzie w Europie zapłacimy zerowy CIT?

Gdzie w Europie zapłacimy zerowy CIT?

Podatki / 22 października 2020

Zerowy CIT gdzie zapłacimy w Europejskim Obszarze Gospodarczym?

Porównanie korzyści podatkowych między Estonią i Bułgarią.

 

 

Zerowy podatek CIT – czy to możliwe?

 

Wiele osób miało okazję usłyszeć sformułowanie estoński zerowy podatek dochodowy (potocznie estoński CIT). Trzeba podkreślić, że nazwa wskazuje błędnie na brak opodatkowania dochodów podmiotów gospodarczych.

W rzeczywistości spółka rezydent Estonii oraz stałe zakłady podmiotów zagranicznych podlegają podatkowi dochodowemu w wysokości 0% tylko odniesieniu do osiągniętego, lecz nie podzielonego zysku. 

Spółka z dodatnim wynikiem finansowym brutto zapłaci podatek dochodowy w wysokości 20% lub ewentualnie 14% wykazując topniejący zysk, po powzięciu uchwały o dystrybucji zysku między jej wspólnikami.

Nasuwa się zatem pytanie, który europejski system fiskalny zapewnia inwestorom możliwość opodatkowania podmiotów prawnych stawką zero i ja jakich warunkach można korzystać z tego przywileju?

 

Tym krajem jest z pewnością Bułgaria, wybierana przez inwestorów z kilku zasadniczych powodów:

 

 • konkurencji podatkowej;
 • tani rynek pracy (ustawowa pensja minimalna to 650 BGN);
 • niskie koszty działalności podstawowej,

 

W Bułgarii korzyść zerowego opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych na zasadzie umorzenia przysługuje podmiotom prawnym prowadzącym swoją działalność w gminach o wysokiej stopie bezrobocia.

 

Źródło prawne.

Zwolnienia podatkowy regulowane są przez punkty 184-189 Ustawy o Podatku Dochodowym.

Ulga podatkową jest zwolnienie od wymierzania i pobierania podatku od osób prawnych do wysokości stu procent stawki obowiązującej, podstawowej stawki (10%) przedsiębiorstwom prowadzących działalność produkcyjną w gminach o wysokim bezrobociu. W rozumieniu § 1 PKT 28 przepisów uzupełniających ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych „działalność produkcyjna”  oznaczona w art. 184 jest procesem tworzenia nowego produktu poprzez konwersję mechaniczną, fizyczną lub chemiczną (przetwarzanie lub wzbogacanie) surowców (półproduktów), żywych zwierząt i roślin do późniejszego wykorzystania.

 

Warunki korzystania z ulg podatkowych.

Jednocześnie muszą być spełnione poniżej opisane warunki:

 1. Bezrobocie w gminach, w których prowadzona jest produkcja, powinno być o co najmniej 35% wyższe od średniej krajowej. (Średnią krajową i średnie występujące w poszczególnych gminach szacuje się corocznie na podstawie zarządzenia Ministerstwa Finansów na wniosek Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej).
 2. Korzyść pochodząca z ulgi podatkowej musi zostać ponownie zainwestowana w rejonie o wysokim bezrobociu w ciągu czterech lat, licząc początku roku podatkowego.
 3. Przedsiębiorstwo musi zdecydować, na co przeznacza oszczędności podatkowe;. Zastosowanie tutaj ma art. 188 i 189 CITA, opierający się o wymogi unijnego prawa dotyczącego pomocy de minimis.
 4. Przedsiębiorstwo musi utrzymać stan zatrudnienia na poziomie nie mniejszym niż  10 osób z połową kadr czynnie zatrudnionej przy produkcji.

 

Kto może korzystać?

Z ulgi podatkowej mogą korzystać lokalnie posadowione podmioty prawne prowadzenia działalności gospodarczej w Bułgarii (rezydent bułgarski)  lub osoby zagraniczne prowadzące działalność w formie oddziału.

 

Wykluczenia.

Z pomocy państwowej wykluczone są przedsiębiorcy reprezentujący następujące sektory:

 1. Sektor rybołówstwa i akwakultury-sektor rybołówstwa i akwakultury na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów akwakultury w sektorze rybołówstwa;
 2. Przedsiębiorstwa zajmujące się pierwotną produkcją produktów rolnych wymienionych w załączniku (I) Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską;
 3. Przedsiębiorstwa zajmujące się przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych wg.  załącznika (I) Traktatu Ustanawiającego Wspólnotę Europejską;
 4. Przedsiębiorstwa prowadzące działalność w sektorze górnictwa węgla kamiennego zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1407/2002 w sprawie pomocy państwa dla przemysłu węglowego;
 5. Przedsiębiorstwa znajdujące się w trudnej sytuacji;

 

Są to:

 • W przypadku spółek prawa handlowego - podmioty wykazujące w sprawozdaniach finansowych pięćdziesięcioprocentowe obniżenie wartości kapitału lub dwudziestoprocentowe  w ciągu ostatnich 12 miesięcy;
 • Wszystkie inne firmy, których aktywa w bilansie wykazały pięćdziesięcioprocentową stratę lub dwudziestoprocentową stratę w ujęciu ostatnich 12 miesięcy
 • Przedsiębiorstwa, wobec których toczy się postępowanie upadłościowe lub restrukturyzacyjne;
 • Przedsiębiorstwa inwestujące w pojazdy użytkowe do świadczenia usług transportu drogowego dla osób trzecich;
 1. Inwestorzy transferujący aktywa do krajów trzecich;

 

Jeżeli ulga podatkowa stanowi pomoc państwa z przeznaczeniem na rozwój regionalny, ulgi tej nie stosujemy też dla:

 • Przedsiębiorców prowadzących działalność na rynku węgla, stali, przemysłu stoczniowego, produkcji włókien syntetycznych, hodowli ryb i produkcji produktów rolnych;
 • Przedsiębiorców, uczestników postępowania likwidacyjnego lub naprawczego;
 • Innych przedsiębiorców w “trudnej sytuacji” za definicją ustawową;

 

W praktyce.

Składanie wniosku o zwolnienie ze 100% wysokości podatku CIT będzie mieć szanse powodzenia po osiągnięciu stanu zatrudnienia. Niedogodnością jest tutaj wybór miejsca. Ustawowo będą to miejsca z chronicznym bezrobociem.

Dla Państwa, jako inwestorów powinno być interesujące to, że istnieje wiele różnych innych metod dozwolonej optymalizacji podatkowej jak np. zakup usług od podmiotów trzecich nawet z obszaru tzw. offshore. Tutaj jednak trzeba dokonać analizy, które kraje mogą współpracować, by uchronić się przed ryzykiem wystąpienia podatku u źródła.

 

POTRZEBUJESZ BARDZIEJ SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

DANE KONTAKTOWE W ZAKŁADCE KONTAKT.