Zdalne założenie lub zakup spółki
niemal od ręki bez zbędnych kosztów

Słowacja

Jesteś zainteresowany nabyciem lub założeniem spółki na Słowacji użyj funkcji udostępnionego kreatora.

Nasze narzędzie  pomoże Ci dobrać składniki zamówienia dopasowane do potrzeb. jeśli pojawią wątpliwości co do wyboru usług i produktów poproś naszego konsultanta o pomoc, który wyjaśni wszystkie

zagadnienia związane z procesem założenia lub przejęcia podmiotu.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebujesz naszej pomocy w wyszukaniu funkcjonującego podmiotu świadczącego wyżej wymienione usługi lub powołaniu nowe

Pakiet podstawowy zawiera:
Pakiet można rozbudować o usługę pomocy w założeniu konta bankowego.
Dokumenty elektroniczne są bezpłatne. Opłaty naliczane są dokumenty w formie papierowej.
Rejestracja podatnika VAT jest dobrowolna. Można dokonać rejestracji do VAT na potrzeby świadczenia usług elektronicznych bez utraty przywileju zwolnienia podmiotowego.
Usługi opcjonalne:
Opłata w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia.
Pakiet podstawowy usług sekretarskich - wynajmu pracownika administracyjnego zawiera 20 godzin.
Zakup usługi podnajmu biura jest opcjonalny. Minimalny okres trwania umowy podnajmu biura to trzy miesiące.
Zakup usług księgowych zabezpiecza działalność spółki. Polecamy wykupić usługi księgowe.
Oficjalnie nie jest wymagana, ale zaleca się ją mieć, gdyż uwiarygadnia dokumenty firmowe.
Dostawa dokumentów na adres w EU waha się od 1-3 dni roboczych. Okres oczekiwania na dokumenty uwierzytelnione jest dłuższy o kolejna dwa dni robocze.
Razem

Warto wiedzieć

SŁOWACJA - mini poradnik spółka z ograniczoną odpowiedzialnością s.r.o.

 

Prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółki s.r.o. (Sp. z o.o.)

Najczęstszą formą prowadzenia działalności gospodarczej na Słowacji jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (spoločnosť s ručením obmedzeným, w skrócie          do spol. s r.o. lub s.r.o.). Nazwa handlowa firmy musi zawierać obok rdzennej nazwy dopisek "spoločnosť s ručením obmedzeným" lub dopuszczalny jej skrót.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na Słowacji może być założona przez  najmniej jedną osobę fizyczną lub inny podmiot kontrolowany przez osobę fizyczną. Osoby fizyczne może zostać jednym wspólnikiem w maksymalnie trzech spółkach. Kodeks Handlowy na Słowacji przewiduje że spółki mogą zrzeszać do pięćdziesięciu wspólników.

 

Organy

Najwyższym organem spółki jest Walne Zgromadzenie Członków, które musi odbywać się co najmniej raz w roku.  Zarząd nad spółką sprawuje samodzielnie lub wspólnie z innymi osobami - Konateľ tj. Dyrektor Wykonawczy. Zawsze osoba fizyczna.

Organem fakultatywnym jest Rada Nadzorcza, która nadzoruje głównie działalność zarządu, dokonuje przeglądu sprawozdania finansowego składanego Walnemu Zgromadzeniu Wspólników  w ramach sprawozdania ze swojej działalności.

 

Proces rejestracji spółki s.r.o.

Technicznie proces założenia spółki niewiele odbiega od podobnego procesu zakładania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Polsce. Trudności pojawiają się jednak gdy spółka zakładana jest przez nierezydentów czyli obywateli zagranicznych. Prawo nakazuje żeby funkcje kierownicze sprawował co najmniej jeden obywatel kraju EU. Nowo powołany Dyrektor Wykonawczy przez przyjęcie aktu umowy wspólników składa wzór podpisu. Standardowo należy skonsultować wybór nazwy dla spółki, aby nie narazić się na oddalenie wniosku o dokonanie wpisu w rejestrze sądowym.

Warto zauważyć, że przepisy również nakładają obowiązek przedłożenia przez Zarząd zaświadczenia o niekaralności wydawanego w kraju pochodzenia wnioskującego.

 

Miejsce prowadzenia działalności.

Siedzibę można ustanowić  pod dowolnym adresem po uprzednim uzyskaniu zgody od właściciela nieruchomości na piśmie. Klientom Money Matters proponujemy adresy w największych miastach Słowacji, gdzie w ramach pakietów biurowych oferowane są usługi sekretarskie; ewidencjowanie, skanowanie dokumentów.

 

PKD.

Wybierając słowackie PKD musimy liczyć się z dodatkowymi opłatami skarbowymi przewidzianymi dla przedmiotu działalności sklasyfikowanego w dwóch podgrupach; handle i rzemiosło. Do tej drugiej należy zaliczyć przedstawicieli tzw. wolnych zawodów. Dobrą informacją jest to że zakładający spółki z użyciem podpisu elektronicznego mogą liczyć bonifikatę od każdej jednostki zapisu.

 

Statut spółki.

Akt powołujący spółkę i regulujący wszystkie kwestie jej funkcjonowania. Spółki jednoosobowe sporządzają akt założycielski, zaś powołanie spółki wieloosobowej odbywa się przed złożenie podpisów przez wspólników na umowie spółki.

 

Kapitał założycielski.

Inaczej kapitał początkowy nie może być niższy od 5000 EUR. Poza wymienioną kwotą, wymaga się również utworzenie rezerwy na nieprzewidziane wydatki w wysokości 10 % kapitału podstawowego. Nie jest konieczne dokonywanie wpłat na rachunek bankowy. Wystarczy złożyć stosowne oświadczenie o dokonaniu wkładu przez wspólników z podaniem danych osoby administrującej depozytem, jeśli ma on charakter pieniężny.

Wszyscy wspólnicy są uprawnieni do udziału w zyskach przez wypłatę dywidendy proporcjonalnie do opłaconego kapitału zakładowego, o ile nie postanowiono inaczej w umowie spółki.

 

Rejestracja w Rejestrze Sądowym.

Zbiór dokumentów, częściowo poświadczonych notarialnie należy złożyć w miejscowo właściwym sądzie zgodnie z wybranym adresem prowadzenia działalności. Za przyjęty wniosek pobierana jest opłata skarbowa nie mniejsza niż 331,50 Euro. Załączenie wniosku z załącznikami może odbyć się przez platformę usług elektronicznych Ministerstwa Sprawiedliwości.  Wniosek o nadanie licencji biznesowej nabierze mocy prawnej dopiero po wydaniu potwierdzenia sądowego na adres email wnioskodawcy. W procesie rejestracji Sąd Rejestrowy zbada rzetelność załączników, prawdziwość oświadczeń i zaświadczeń, w tym zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach każdego ze wspólników.

 

Uzyskanie NIP / NIPEU.

W okresie do 30 dni od skutecznej rejestracji nowej spółki należy oddzielnie dokonać rejestracji podatnika podatku dochodowego w słowackim Urzędzie Skarbowym. Sam proces wskazuje że trzeba ujawnić każdy posiadany rachunek bankowy. Z tego powodu posiadanie rachunku bankowego jest niemal obligatoryjne. I nie rzadko przysparza więcej problemów niż rejestracja spółki na Słowacji z uwagi na politykę banków wobec osób zagranicznych.

Klientom którzy wolą uniknąć wizyt w bankach proponujemy gotowe spółki słowackie w oparciu o proces zdalny, przeprowadzany z udziałem polskiego notariusza. Rozwiązanie to realnie oszczędza czas.

 

Obowiązkowa aktywacja e-skrzynki

Na sam koniec, do 10 dni od uzyskania wpisu do Rejestru Przedsiębiorców na Słowacji, osoby prawne są zobowiązane do aktywacji skrzynki poczty elektronicznej do prowadzenia komunikacji z urzędami.